top of page
Spoken Word

Wij Blijven Gezocht

Reestraat 9
Wij Blijven Gezocht

In een tijd die alsmaar sneller gaat, blijft vaak weinig ruimte over voor twijfel. Mogelijkheden zijn overal en daarmee is een zoektocht vaak te overweldigend om in zijn volledigheid te kunnen omarmen. Terwijl ruimte voor zoeken en niet-weten júist helder licht kan schijnen op de zingeving van ons bestaan.

'Wij Blijven Gezocht' heeft als missie haar publiek aan te sporen de zoektocht te omarmen. We zijn een jong en nieuw platform en bieden podium aan nog onontdekt schrijftalent in de stad, evenals aan al wat meer gevestigde schrijvers. Elke dag kun je een nieuwe portie poëzie beluisteren van een andere Utrechtse schrijver en elke maand zoomen we in op een ander thema. Door poëzie van verschillende Utrechtse woordkunstenaars beluisterbaar te maken delen we lief en leed met betrekking tot ons individuele en collectieve 'zoeken'. Zodat we mogen weten: je bent niet alleen.

Vind ons op Spotify!
https://t.ly/qtEV_
En the gram: @wijblijvengezocht

Er zijn 4 sprekers:

De 21-jarige Noa is een opkomende spoken word-artiest die zichzelf en de wereld haar eindeloze inspiratie noemt. Ze schrijft over haar dromen, filosofische vragen, mensen die ze ontmoet en het dagelijks leven. Daarbij verbeeldt ze hoe de woorden het gedicht kleuren als een wegwerpfoto.

Met een zachte kwetsbaarheid, een liefdevolle blik op moeilijke momenten in haar leven en dankbaarheid vertaalt ze haar nostalgische gevoelens in een ode aan 'missen'. Of ze nu reflecteert op een voorbije relatie, advies geeft aan haar jongere zelf of afscheid neemt van haar huis en een nieuw hoofdstuk in haar leven begint.

Reflecteren, genieten en houden van alles wat er is zijn haar 'raisons dêtre' die ze deelt door te schrijven.


Madelief Lammers
Madelief Lammers is improvisator, dicht-denker en audiovisueel spreker. Ze bouwt nieuwe werelden op fundamenten van verbeelding, surrealisme, nieuwsgierigheid, confrontatie en papier. Wat er in deze werelden gebeurt is niet alleen een uiting van wat er in haar leeft, maar meer nog een vertaling - via haar - van wat ze waarneemt in haar omgeving.
Die observaties strekken zich uit over het spectrum tussen heremietkreeftjes en politieke vreselijkheden, maar in alles klinkt er de vraag aan het raamwerk: hoe persen we onze ervaringen in krakkemikkige vakjes van begrijpelijkheid, en wat gebeurt er als we dat niet doen?

Het antwoord zweeft ergens in de kolossale weidsheid die overblijft, maar vraagt geen aandacht; veel leuker is het om rond te waden in die kolossale weidsheid zelf en te zien wat daar verder allemaal verscholen ligt.
Madeliefs wortels liggen in de performancekunst en via dit medium onderzoekt ze de rol van mens op podium; ook houdt ze erg van wortels.


Marlies is 23 en met haar hart onder haar arm en haar ziel op de tong schrijft ze over het leven, of toch andersom?

Ze ziet openheid en kwetsbaarheid van mensen als hun kracht. Om deze ook zelf te bundelen stapt ze steeds vaker uit haar eigen comfortzone en deelt en creëert ze haar schrijfsels in de WBG podcast, de poetry circle den haag en nu vandaag ook op het podium.

Dit maakt het allemaal niet minder spannend, maar wel meer leuk.

Tuï heeft er schoon genoeg van dat pijnlijke dingen onder het tapijt worden geveegd en ingewikkelde onderwerpen liever niet worden aangesneden. Dat kan anders, vindt ze, en daarom probeert ze haar beleving van het leven zo eerlijk mogelijk te delen. Ook de lelijke, rare en kwetsbare kanten daarvan. Want als we collectief leren ons meer open te stellen, kunnen we onszelf en elkaar weer leren terugvinden. Tuï heeft het niet alléén over moeilijke dingen, want als er geen luchtigheid kan bestaan is er ook geen lol meer aan. Verwacht een mix van zieldoorsnijdende openhartigheid, grootse dromen en onderkinnenhumor met een cynisch sausje.

ENG
In an ever-faster time, there is often little room left for doubt. Possibilities are everywhere and a search is often too overwhelming to embrace in its completeness. While space for searching and not-knowing can shine a bright light on the meaning of our existence.

Our mission is to encourage our audience to embrace the search. We are a young and new platform and offer a stage to undiscovered writing talent in the city, as well as more established writers. Every day you can listen to a new portion of poetry by a different Utrecht writer and every month we focus on a different theme. By listening to poetry by different Utrecht word artists we share the ups and downs of our individual and collective 'searching'. So that we may know: you are not alone.

They're on Spotify!
https://t.ly/qtEV_
And the gram: @wijblijvengezocht

There will be 4 speakers:

21-year-old Noa is an emerging spoken word artist who calls herself and the world her endless inspiration. She writes about her dreams, philosophical questions, people she meets and everyday life. In the process, she imagines how the words color the poem like a disposable photograph.
With gentle vulnerability, a loving look at difficult moments in her life and gratitude, she translates her nostalgic feelings into an ode to "missing out. Whether she is reflecting on a past relationship, giving advice to her younger self or saying goodbye to her home and starting a new chapter in her life.

Madelief Lammers is an improviser, poet-thinker and audio-visual speaker. She builds new worlds on foundations of imagination, surrealism, curiosity, confrontation and paper. What happens in these worlds is not only an expression of what lives within her, but more so a translation - through her - of what she observes in her surroundings. These observations stretch across the spectrum between hermit crabs and political awfulness, but in all of them the question to the framework resounds: how do we squeeze our experiences into ramshackle boxes of intelligibility, and what happens when we don't?
The answer floats somewhere in the colossal expanse that remains, but demands no attention; much more fun is to wade around in that colossal expanse itself and see what else is hidden there.
Madelief's roots are in performance art, and through this medium she explores the role of people on stage; she also very much loves roots.

Marlies is 23 and with her heart under her arm and her soul on her tongue, she writes about life, or is it the other way around?
She sees people's openness and vulnerability as their strength. In order to unite these, she increasingly steps out of her own comfort zone and shares and creates her writings in the WBG (Wij Blijven Gezocht) podcast, the poetry circle The Hague and as today on stage.
This makes it all not any less exciting but more fun.

Tuï has had enough of painful things being ignored and complicated subjects being avoided. She believes that things can be different, which is why she tries to share her experience of life as honestly as possible. Even the ugly, weird and vulnerable sides of it. Because if we collectively learn to open up more, we can learn to find ourselves and each other again. Tuï does not only talk about difficult things, because if there is no light-heartedness, there is no fun left. Expect a mix of soul-crushing candor, big dreams and humor with a cynical sauce.

NL

Wij Blijven Gezocht
Wij Blijven Gezocht
Wij Blijven Gezocht
bottom of page